ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MoU) กับนักลงทุนและองค์กรเป้าหมาย