รองศาสตราจารย์ปิยะชาติ แสงอรุณ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย