เปิดศูนย์ เรียนรู้ Robot & Automation Learning Area RAL Area